home » agenda en nieuws

   

   agenda:


datum activiteit tijdstip locatie
zaterdag 14 september Open Monumenten Dag
zondag 15 september Open Monumenten Dag
donderdag 26 september lezing met Mariët Meester 20:00 uur Brinkhof
donderdag 17 oktober Lezing over de crash van de Lancaster in oktober 1943 te Westervelde; door de werkgroep 40-45 20:00 uur Zwaneveld
vrijdag 8 november vrijwilligersavond 20:00 uur Zwaneveld
donderdag 21 november lezing met Inskje Penning 20:00 uur Zwaneveld
zondag 8 december lichtjesavond 17:00 uur begraafplaats Norg
donderdag 9 januari 2020 nieuwjaarsvisite 20:00 uur Brinkhof
donderdag 26 maart 2020 jaarvergadering 20:00 uur Brinkhof
donderdag 23 april 2020 werkgroep ‘40-‘45 gemeente Norg 20:00 uur Zwaneveld

Het archief in de kelder wordt opgeknapt. De bezoekersruimte wordt voorzien van laminaat. Dit geeft een moderne en frisse aanblik.  Albert en Bert meten, passen en zagen samen enthousiast  aan deze ongebruikelijke klus, om tot een mooi resultaat te komen!


Open Monumenten Dagen 2019 in Norg

 

Het thema van de Open Monumenten Dag 2019 heeft als landelijk thema “Plekken van Plezier”. Het thema gaat over plekken waar mensen  voor hun plezier en mét plezier naartoe gingen en gaan.

Met dit thema van de Open Monumenten Dag 2019 kun je letterlijk en figuurlijk alle kanten op, want in feite is élk monument een plek van plezier.

De Historische Vereniging Norch gaat hier aandacht aan besteden door een wandel- en fietstocht te organiseren langs plekken waar in de (oude) gemeente Norg  tapperijen, herbergen, café’s, restaurants en hotels  waren of zijn.

Wie kan zich nog herinneren waar café De Kreeft in Zuidvelde was, of tapperij De Jachtweide in Veenhuizen, café Olthof in Westervelde of de talloze “ééndags kroegies” in Norg tijdens de Norgermarkten. Nieuwsgierig geworden waar deze allemaal waren, dan kunt u op 14 en 15 september 2019 een wandel- of fietstocht maken langs al deze plekken van plezier. De wandeltocht, met een lengte van 2150 meter is uitgezet in Norg. De fietstocht gaat langs en door de buitendorpen van de oude gemeente Norg. De fietstocht bestaat uit een hoofdroute van 28 km vanuit Norg via Peest, Donderboerkamp, Langelo, Westervelde en Zuidvelde weer terug naar Norg. De hoofdroute kan worden uitgebreid met een viertal sub-routes, via Een (totaal 30 km), via Een-West/Een ( 40 km), Een/Veenhuizen (50 km),  of  via Een/Veenhuizen/Huis ter Heide (63 km). De start is bij café Zwaneveld, beide dagen vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur.

De deelname aan zowel de wandeltocht als wel de fietstocht is tijdens de Open Monumenten dagen gratis.

Naast deze wandel- en fietstocht is er een mooi  boekwerkje gemaakt van de meer dan 40 “Plekken van Plezier” met daarin oude foto’s, de historie en anekdotes. Ook zijn de kaartjes van de verschillende routes hier in opgenomen.

(Deelnemers aan de wandel- en fietstocht krijgen dit boekwerkje gratis tijdens de Open Monumenten dagen 2019, daarna wordt er een bijdrage van € 2,50 gevraagd.)

Via www.openmonumentendag.nl  kunt u informatie vinden over deze activiteit en de ander opengestelde Monumenten in de gemeente Noordenveld.

 


Onthulling informatiepaneel op de begraafplaats in Norg

 

Voor meer foto's klik op: >>>


Onthulling informatiepaneel begraafplaats Norg

 

Op zaterdag 18 mei 2019 is op het oude deel van de begraafplaats te Norg door wethouder Kirsten Ipema, samen met Hennie de Jong, het oudste lid van de Werkgroep, een informatiepaneel onthuld. Het infopaneel geeft onder andere informatie over het werk van de Werkgroep Begraafplaats, de systematiek van de indeling van de graven, de grafsymbolen, de historie van de begraafplaats en de oorlogsgraven.

 

Voorafgaand aan de onthulling was er in de Margarethahoeve eerst een woord van welkom en een korte presentatie door voorzitter Bert Venema met als titel “Uw familiegeschiedenis ligt op het kerkhof”.
Bert memoreerde aan een al langer bestaande wens van het bestuur om de inspanningen van de Werkgroep Begraafplaats op een bredere manier zichtbaar te maken.

 

 

Ook was er de wens om de inventarisatie en digitalisering van de aanwezige graven voor bezoekers van de begraafplaats te ontsluiten.

Min of meer gelijktijdig werd door de raad van de gemeente Noordenveld in het kader van het “Culturele Erfgoed 2018” een subsidie regeling vastgesteld. We vonden dat het realiseren van een informatiepaneel op de begraafplaats prima zou passen binnen de gestelde uitgangspunten, en deden hier met succes een beroep op en kregen een forse bijdrage van de gemeente.
Voor mensen die met stamboomonderzoek bezig zijn, zo betoogde Bert, is een begraafplaats vaak een bron van informatie. Hij liet dit zien aan de hand van een aantal voorbeelden uit de historie van zijn (schoon)familie.
De inventarisatie van alle graven, meer dan 2000, op het oude deel pasten niet op het infopaneel. Gekozen is om dit via de nieuwe website “www.historischnorch.nl” te ontsluiten. 

 

 

Jan Sieben en Siep van der Meer gaven een korte online presentatie, op welke wijze men de inventarisatie kan vinden op de website.

Na een korte pauze werd naar de begraafplaats gekuierd, daar aangekomen sprak Bert Venema enkele woorden van dank uit naar onder andere vormgeefster Ellen Tierie, Anne Post voor het maken van de plattegronden, die door Ellen Tierie op een fraaie wijze zijn verwerkt, het “bouwteam” van de Werkgroep Begraafplaats voor het plaatsen van het paneel en de leden van de commissie die samen met Ellen Tierie gezorgd hebben voor de teksten, foto’s en indeling van het bord.
Aansluitend werd de vlag, waarmee het paneel was afgedekt, weggenomen door Wethouder Kirsten Ipema en Werkgroep lid Hennie de Jong en was het paneel zichtbaar voor de grote groep belangstellenden.
De onthulling werd afgesloten met een hapje en een drankje in de Margarethahoeve.


Voorjaarsmarkt Langelo

Op zaterdag 11 mei j.l. was de Historische Vereniging Norch met een stand aanwezig op de eerste voorjaarsmarkt van Langelo. Naast de tentoonstelling van verschillende oude schoolplaten, van oorsprong afkomstig van de openbare lager school te Langelo, werd een doorlopende presentatie vertoond omtrent de huizen in Langelo. Voor vele Langeloërs en oud-Langeloërs een feest van herkenning. De gehele dag door werd onze stand goed bezocht, wat uiteindelijk 11 nieuwe leden en een goede opbrengst van de boekenverkoop opleverde. De aanleiding voor onze deelname aan de voorjaarsmarkt was het verzorgen van een historische wandeling. Hier bleek echter minder animo voor te zijn.

 


donderdag 25 april: groeten uit Riga

 

“Groeten uit Riga”

Op donderdagavond 25 april jl. kon voorzitter Bert Venema bij café Zwaneveld circa 75 personen welkom heten op de laatste thema-avond van dit seizoen. De presentatie over de zeevaart vanuit de Groninger Veenkoloniën  in de 19e eeuw, met als titel “Groeten uit Riga”, werd verzorgd door Hendrik Hachner van het Veenkoloniaal Museum in Veendam.

Het was een boeiend verhaal over het veen, de vervening en de daaruit voortvloeiende scheepvaart en economische ontwikkeling van de Drents-Groninger Veenkoloniën. De 19e eeuw was voor die regio een Gouden Eeuw, na de turfwinning werd de ondergrond ontgonnen en geschikt gemaakt voor landbouwdoeleinden. Dit had als gevolg dat er voor de bouw van boerderijen, woningen en schepen veel bouwmaterialen nodig waren.  Ook voor het verwerken van de landbouwproducten ontstonden er industrieën zoals de bekende aardappelmeel- en strokartonfabrieken.  Voor het vervoer waren veel schepen nodig, wegtransport was in die periode nog niet ontwikkeld.

Uit de presentatie werd duidelijk waarom uitgerekend vanuit Veendam en de Pekela’s de kustvaart ontstond. Via de riviertjes, de Pekel Aa en de Westerwoldse Aa, was er een rechtstreekse verbinding met de Dollard en van daaruit naar Emden, Bremen en Hamburg. Later werd er nog verder gevaren, via de Oostzee naar onder andere Riga.  De schippers uit Stadskanaal en Gasselternijveen waren genoodzaakt om altijd via het Stadskanaal, de stad Groningen en het Reitdiep te varen om buitengaats te komen, dit betekende een omweg met vele bruggen  en ander hindernissen.

Ook werd er in zuidelijke richting gevaren. Hachner vertelde dat een schippersfamilie uit Veendam via Lemmer de Zuiderzee over voeren naar Amsterdam vervolgens naar Rotterdam, Antwerpen, Londen, Parijs en de reis voortzetten naar Argentinië. Pas na twee jaar was het schippersgezin weer terug in Veendam. Ondertussen was het gezin nog uitgebreid met een tweeling. In de kustvaart speelde de vrouw van de kapitein een belangrijke rol. In tegenstelling tot de binnenvaart, waar de schippers en hun familie vaak niet konden lezen en schrijven, waren de kapiteinsvrouwen veelal goed ontwikkeld en spraken vaak meerdere vreemde talen, zoals Duits, Engels en Russisch.

Uit de door Hachner vertoonde beelden van bewaard gebleven brieven konden we zien dat ze ook nog erg mooi konden schrijven. Ook waren de vrouwen gekleed naar de mode uit Londen, Parijs en ander wereldsteden die ze aandeden met hun schepen. In die steden lieten ze, zo vanaf het einde van de 19e eeuw, foto’s maken die ze verzonden naar het thuisfront.

Al met al was het een bijzonder informatieve avond waar het ons duidelijk werd dat het beeld van plaggenhutten en armoede in die periode in het geheel niet aan de orde was. In zijn nawoord vertelde Bert Venema dat hij veel dingen had gehoord waar hij niet van op de hoogte was en een bezoek aan het Veenkoloniaal Museum wat hem betreft een aanrader is.

 

Foto:Het Veenkoloniaal Museum gevestigd in de voormalige R.H.B.S. te Veendam


ledenvergadering 28 maart 2019

Op donderdag 28 maart jl. werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in De Brinkhof te Norg. Om acht uur kon voorzitter Bert Venema in een zeer goed gevulde dorpshuiszaal iedereen van harte welkom heten. De ledenvergadering verliep als vanouds. De agenda bevatte dan ook geen bijzonderheden.

Tijdens de vergadering werden enkele personen in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange inzet voor de boekenmarkt. 

Na de pauze was het de beurt aan verschillende werkgroepleden. Een primeur was er voor de officiële in gebruikname van de website www.historischnorch.nl. Siep van der Meer en Jan Sieben konden na enkele maanden van voorbereiding eindelijk het eindresultaat aan de leden laten zien. Een website die er mag zijn!

Vervolgens was het de beurt aan Thijs Rinsema die met behulp van een fraaie PowerPoint presentatie vertelde over het leven van Hendrik Tillema. In Norg herinnert het zogenaamde Tillemabos en een zwerfsteen met een geheimzinnige tekst nog aan deze bijzondere man. Niemand hoeft hier overigens iets van te missen, omdat Thijs Rinsema heeft toegezegd dit verhaal aan de volgende uitgave van het kwartaalblad De Boerhoorn toe te vertrouwen.

Tenslotte vertelde Halbe Hageman over zijn herinneringen aan enkele oude schoolplaten op de lagere school te Norg. Klaas Hulshof wist de zaal te boeien met een fraaie gemonteerde presentatie van enkele oude schoolplaten afkomstig uit “de school” te Langelo. Met het op muziek gezette leesplankje van “aap, noot, mies….” werd deze avond besloten.

 

 

Voor meer foto's klik op:  >>>

 


  nieuws:

 

recente nieuwsberichten
1 laatste boekenmarkt
2 nieuwjaarsvisite met Jan Polling
3 jaarvergadering
4 groeten uit Riga
5 onthulling informatiepaneel op de begraafplaats in Norg

Jans Polling

 

Nieuwjaarsreceptie met Jans Polling als gastspreker

Op donderdag 10 januari jongstleden werd onze traditionele Nieuwjaarsvisite gehouden in De Brinkhof te Norg. Onze voorzitter, Bert Venema, mocht maar liefst 120 leden verwelkomen.

Onder het genot van een “zeupien en rollegies” konden zij luisteren en genieten van de smeuïge verhalen van Jans Polling uit Borger.

 

 


boekenmarkt

 

De Historische Vereniging Norch had zaterdag een historische dag. In De Brinkhof werd de laatste boekenmarkt gehouden. De voormalige bibliotheek was weer gevuld met een groot aanbod. De vrijwilligers van de werkgroep Boekenmarkt hebben het de laatste maanden weer druk gehad met het uitzoeken en prijzen van boeken, maar kregen loon na werken.
Voordat de deur open was, stonden al talloze liefhebbers in de startblokken. Liefst 4.000 boeken van goede kwaliteit, o.a. kinderboeken, romans, literatuur, poëzie, geschiedenis, hobby en curiosa lagen klaar voor een nieuwe eigenaar. „Toch wel een beetje weemoed”, aldus voorzitter Bert Venema. „En het was natuurlijk ook altijd een mooie inkomstenbron. De niet verkochte boeken zijn meteen afgehaald door een opkoper, daar hebben we geen omkijken naar.”

 


vanaf voorjaar 2019 komt er een nieuwe app: Annodrenthe

 

Waar je ook bent in Drenthe; een verhaal is met deze app altijd dichtbij. Een reisverslag uit vervlogen tijden, foto’s uit 1913 van de plek waar je nu staat, een geluidsfragment; met annodrenthe heb je de verhalen van Drenthe in je broekzak!