mag het iets meer zijn?

"Mag het iets meer zijn?": deze gevleugelde woorden zullen ouderen zich nog wel herinneren als ze bij de kruidenier kwamen en hij voor hen peulvruchten, suiker, meel, of wat dan ook in de gewenste hoeveelheid afwoog. Maar ook andere neringdoenden, die losse producten verkochten en dit voor de klanten afwogen, gebruikten deze zinsnede regelmatig. Dit deel van de website gaat over de neringdoenden en ambachtslieden van Norg en mag worden gezien als een hommage aan alle kleine zelfstandigen die in het verleden op enigerlei wijze een schrale boterham trachtten te verdienen. Van belang is ook te constateren dat veel van deze mensen de zogenaamde 'nering' er naast andere activiteiten bij deden om een redelijk inkomen te kunnen verwerven. Zéker in de vooroorlogse jaren voorwaar geen eenvoudige opgave.

 

We kenden toen immers nog geen supermarkten en het werkloon was ondergeschikt aan de prijs van het te verkopen product. Bij de naspeuringen naar deze groep noeste werkers kwamen we, zeker bij de oudste keuterijtjes, twee- à driehonderd jaar geleden al regelmatig kleine ondernemers tegen

neringdoenden

De reden om zover terug te grijpen en hen, waar gewenst te vermelden, was vaak niet alleen om aan te geven dat Norg ook in die tijd al volop meeging in de 'vaart der volkeren', maar mede omdat er in vele gevallen een (bloed)band was of is met de neringdoenden en ambachtslieden uit de afgelopen eeuw. Daarom ook hier 'iets meer. Voor de inwoners gold dat men omwille van de goede relatie, die men met iedereen had, hen ook nering gunde en dat hield in dat je overal maar een kleine klant was. 

 

Een ander facet dat eveneens speelde was het gegeven dat gelovigen vaak alleen bij neringdoenden kochten die 'bij hun in de kerk zaten', dus geloofsgenoten. Bij het lezen zult u constateren dat we ondernemers die zich in de negentiger jaren van de twintigste eeuw nieuw vestigden niet of amper hebben vermeld, evenmin de bedrijven op het ondernemerspark Ordel. Reden hiervan is dat er niet alleen in deze periode een grote wisseling van ondernemers heeft plaatsgevonden, maar ook omdat ze gezien de moderne ontwikkelingen niet meer thuis horen bij het begrip neringdoenden en ambachtslieden als hier bedoeld. Ondanks alle naspeuringen is er ook een aantal beschreven waarbij het jaar van begin en einde van hun activiteiten niet wordt vermeld. Dit vanwege het feit dat deze mensen bv. in een huurpand woonden, waardoor e.e.a. niet valt te achterhalen, of er geen familieleden meer zijn die verder konden helpen.